Follow

RT @bjorntisjo
Vi är i mål. Inga mer swishar behövs. Skulle det inkomma så hanteras det. Ingen ska sko sig på detta personligen. twitter.com/bjorntisjo/status/

Sign in to participate in the conversation
BTC21M.net

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!